Tämä rekisteriseloste on laadittu osana Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) mukaisesti.

Laadittu 19.12.2019

1. Rekisterinpitäjä
Julian Huone, Y-tunnus: 2326669-6 , Patteritie 5, 14200 Turenki. +358 41 319 4857, julianhuone(at)gmail.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Julian Huone
julianhuone(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi
Julian Huoneen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Julian Huoneen toimesta http://www.julianhuone.fi/ –verkkopalvelun ja sen käyttäjien välisen asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon, palveluiden toimittamiseen sekä suoramarkkinointi-, etämyynti-, yhteydenotto- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Julian Huoneella on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten henkilötietolain mukaisesti.

Ajanvaraukset toteutetaan timma.fi –palvelun kautta ja heidän tietosuojaselosteen voit lukea täältä:
https://timma.fi/privacy

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– puhelin
– sähköposti
– osoitetiedot.

Lisäksi tietoihin tallentuu asiakkaan hoito-, varaus- ja ostohistoria. Palvevelussuhteessa olevien tietoihin tallennetaan nimi, sosiaaliturvatunnus, puhelinnumero, osoite, ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi Julian Huone- verkkopalvelun käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Asiakas tallentaa tiedot itse nettivaruksen yhteydessä. Muussa varaus- tai palvelutilanteessa asiakaspalvelija tallentaa tiedot järjestelmään ja pyytää asiakkaalta luvan tallentamiseen. Palvelusuhteessa olevat tallentavat tiedot itse tai työnantaja tallentaa tarvittavat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.Asiakas ja palvelusuhteessa olevien tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tiedot on vain ja ainoastaan tarkoitettu yrityksen sisäiseen käyttöön.
Kuitenkin niissä tapauksissa kun tietoja luovutetaan se perustuu rekisteröidyn käyttäjän antamaan suostumukseen. Tietoja voidaan luovuttaa omistus- ja tytäryhtiöille sekä siirtää yrityskaupan yhteydessä. Tietoja voidaan myös luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto: Julian Huoneella ei ylläpidetä manuaalista aineistoa.

b) Julian Huoneen verkkopalvelun käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoin suojattu. Säilytämme henkilötietoja kirjanpitolainsäädännön mukaisesti 6 vuotta palvelu-tai laskun kirjaamisajankohdasta. Hävitämme tarpeettomat henkilötiedot ja oikaisemme virheelliset tiedot välittömästi.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröity käyttäjä voi halutessaan kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä henkilötietojensa käytön, sekä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti tekstiviestillä, whatsappilla tai sähköpostilla ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn oikeus poistaa tietoja
Rekisteröidyllä on oikeus tiettyjen tietojen poistamiseen. Tietojen poistaminen tapahtuu kuitenkin sillä edellytyksellä, ettei Julian Huoneen sekä rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen liity mitään keskeneräisiä taloudellisia tai oikeudellisia kysymyksiä (esimerkiksi suorittamattomia laskuja).

12. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

13. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Evästekäytäntö

Mitä evästeet ovat?

Eväste on dataa, jonka web-palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Selain lähettää tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle joka pyynnön yhteydessä.
Lue lisää: wikipedia

Käyttämämme evästeet

Käytämme sivuston analysoinnissa mm. Facebook Pixel- ja Google Analytics –palvelua. Google Analytics on ilmainen verkkosivujen kävijäseurantaan tarkoitettu tietokoneohjelma, jota käytetään WWW-selaimen välityksellä. Kävijöistä kerätyt tiedot tallennetaan Googlen palvelimelle, josta niistä koottuja tilastoja voidaan tutkia Analytics-ohjelmaan kirjautumalla.
Lue lisää: Google Analytics

Mihin käytämme evästeitä

Evästeidän käytöllä pyrimme kehittämään palveluitamme ja kohdentamaan paremmin markkinointia. Saadessamme parempaa ja tarkempaa tietoa sivustolla tapahtuvasta liikenteestä ja vuorovaikutuksesta voimme tarjota parempaa verkkokokemusta tulevaisuudessa.

Evästeiden poistaminen

Voit halutessasi estää evästeiden käytön tai poistaa selaimeesi tallennetut evästeet.
Lue lisää: ChromeWindows ExplorerFirefoxSafari